สร้างแบรนด์ให้สำเร็จ เคล็ดลับอยู่ที่ I Destiny DNA (ตอนที่ 2)


นอกเหนือจากการนำศาสตร์แห่งองค์ 3 ความสำเร็จ มาไขรหัสความลับแห่งฟ้าเพื่อให้ได้บรรลุถึงผลสำเร็จในการลงทุนทางธุรกิจแล้ว 

อีกประการสำคัญอย่างหนึ่งของจุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นก็คือ “การสร้างแบรนด์ (Brand)” เพราะแบรนด์ (Brand) จะมีอิทธิพลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมาจากพื้นฐานทางอารมณ์ความรู้สึก ความผูกพัน ความเชื่อมั่นในคุณภาพตราสัญลักษณ์ ตลอดจนชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับซึ่งเป็นส่วนประกอบของแบรนด์ (Brand)

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ สินค้า หรืองานบริการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น การสร้างแบรนด์ (Brand) ให้คงเอกลักษณ์ของตราสินค้า(Brand Identity) ตามอัตลักษณ์ประจำตัวตนของเจ้าของกิจการนั้นจะต้องมีความแม่นยำและชัดเจน 

โดยสามารถคำนวนหาธาตุประจำและธาตุสำคัญได้จากลิขิตแห่งฟ้า เพื่อปรับระดับความสมดุลให้เกิดขึ้น หากสิ่งเหล่านั้นชัดเจนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้ “ตราสินค้านั้นมีพลัง” ได้มากขึ้นเช่นกัน

“เอกลักษณ์ตราสินค้า” (Brand Identity) จะต้องเป็นจุดแข็งที่นำเสนอคุณลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดเพียงหนึ่งเดียว ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์เฉพาะตนที่ไม่ซ้ำกับใคร ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ทั้งแนวความคิด คำภาษา ตลอดจนรูปแบบที่ผู้บริโภคจะได้รับจากตราสินค้านั้นว่า มีความหมายใด มีจุดยืนเพื่ออะไร เป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมายใด โดยมีคำมั่นคำสัญญาแก่ผู้บริโภคอย่างใดบ้าง 

โดยมีลำดับขั้นตอนแบบง่ายๆ ดังนี้ 

สร้างแบรนด์ (Brand) ให้สำเร็จกับ 7 ขั้นตอน

1. หาโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA)

การสร้างแบรนด์ต้องค้นหาองค์ประกอบของโครงสร้างแห่งชะตาฟ้าก่อนเป็นลำดับแรก โดยหาได้ด้วยการคำนวนจาก ปี เดือน วัน และเวลาเกิดของเจ้าชะตา เพื่อให้ทราบถึง

- ธาตุประจำดิถีวัน (Day) ว่า ตนมีธาตุอะไร เพศอะไร ในระบบเบญจธาตุทั้ง 5 อันประกอบด้วย ธาตุดิน (Earth) ธาตุทอง (Metal) ธาตุน้ำ (Water) ธาตุไม้ (Wood) และ ธาตุไฟ (Fire) เป็นต้น

- ธาตุสำคัญ (Need) คือ พลังธาตุเกื้อหนุนหรือพลังธาตุบั่นทอน ตามระบบเบญจธาตุทั้ง 5 ตามวงจรธาตุก่อเกิด (Production Element Cycle) และวงจรธาตุทำลาย (Destruction Element Cycle) เพื่อช่วยปรับระดับความสมดุลของพลังธาตุประจำในโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA) ของเจ้าชะตา 

วงจรธาตุก่อเกิด (Production Element Cycle) ประกอบด้วย

ธาตุดิน (Earth) ก่อเกิด (Production) ธาตุทอง (Metal) 
ธาตุทอง (Metal) ก่อเกิด (Production) ธาตุน้ำ (Water)
ธาตุน้ำ (Water) ก่อเกิด (Production) ธาตุไม้ (Wood)
ธาตุไม้ (Wood) ก่อเกิด (Production) ธาตุไฟ (Fire)
ธาตุไฟ (Fire) ก่อเกิด (Production) ธาตุดิน (Earth)


วงจรธาตุทำลาย (Destruction Element Cycle) ประกอบด้วย

ธาตุดิน (Earth) ทำลาย (Destruction) ธาตุน้ำ (Water) 
ธาตุน้ำ (Water) ทำลาย (Destruction) ธาตุไฟ (Fire)
ธาตุไฟ (Fire) ทำลาย (Destruction) ธาตุทอง (Metal)
ธาตุทอง (Metal) ทำลาย (Destruction) ธาตุไม้ (Wood)
ธาตุไม้ (Wood) ทำลาย (Destruction) ธาตุดิน (Earth)


- อายุ (Age) คือ ธาตุประจำอายุ ที่เปรียบเสมือนถนนชีวิต เป็นจังหวะ โอกาส หรือสภาพการณ์ ที่กำลังประสบอยู่ในช่วงอายุขณะนั้น ว่าเป็นธาตุที่ช่วยปรับความสมดุลให้เกิดแก่โครงสร้างชะตาฟ้าของเจ้าชะตาหรือไม่ เช่น 

หากธาตุประจำอายุ (Age) เป็นธาตุสำคัญ (Need) ต่อธาตุประจำดิถีวัน (Day) ก็แสดงว่า ในช่วงอายุดังกล่าวจะราบรื่นประสบความสำเร็จสามารถขยับขยายได้ 

แต่ถ้าหากธาตุประจำอายุ (Age) ไม่ได้เป็นธาตุสำคัญ (Need) ต่อธาตุประจำดิถีวัน (Day) ก็แสดงว่า ในช่วงอายุดังกล่าวจะพบอุปสรรค ปัญหา ล้มเหลว ควรชะลอการลงทุน เป็นต้น 

2. การสร้างแบรนด์ (Build the Brand) 

หลังจากล่วงรู้ถึงโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA) เพื่อหาธาตุประจำดิถีวัน (Day) ธาตุสำคัญ (Need) และอายุ (Age) ของตนแล้ว ก็จะสามารถกำหนดทิศทางสายงานที่ถูกโฉลกกับตนได้ว่า จะประกอบอาชีพใด ธุรกิจแบบไหน สินค้าหรือบริการอะไร เพราะอะไร เพื่ออะไร สอดรับกับชื่อ สัมพันธ์กับอัตลักษณ์ (Identity) สร้างเป็นจุดยืนของตัวเอง เพื่อให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถคาดหวังและวางใจในสิ่งที่จะได้รับจากสินค้าหรือการบริการ เป็นการสร้างความมั่นใจถึง ผลประโยชน์ที่จะได้จากแบรนด์ (Brand) พร้อมทั้งยังสร้างความผูกพันให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆในระยะยาว โดยมีจุดเด่นจุดยืนของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ 

3. การออกแบบโลโก้ (Logo Design) 

การสร้างสัญลักษณ์ตัวแทนสินค้า บริการ หรือองค์กร ด้วยชื่อ รูปทรง หรือสีสัน ต้องสอดรับกับโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA) ที่ได้ตั้งไว้ในเบื้องต้น และกำหนดเป้าหมายไว้ว่า เมื่อเห็นแล้วจะสื่อถึงอะไรเพื่อใคร โดยมีคำขวัญสโลแกนเป็นคำสั้นๆให้จำได้ง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้จดจำแบรนด์ (Brand) แบบฉบับติดตา ติดปาก ติดใจ ได้ง่ายขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- สอดรับกับแบรนด์ (Brand)

โดยใช้สีสัน รูปทรง ตลอดจนตัวอักษร ตามระบบเบญจธาตุทั้ง 5 ให้สอดรับกับโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA) ถ่ายทอดสะท้อนอารมณ์ของแบรนด์ (Brand) ออกมา ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ สนุกสนาน มีความสุข ความสดชื่น ความบันเทิง ความร่าเริง ความผ่อนคลาย ความตื่นเต้น ฯลฯ

- แฝงความหมาย

ต้องรับรู้และเข้าใจว่า แบรนด์ (Brand) ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร มีอัตลักษณ์แบบใด มีวิสัยทัศน์ อย่างไร เพราะอะไร เพื่อใคร ให้สอดรับกับโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA) จึงจะสามารถออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ดีออกมาได้

- สีสัน

ควรตรงต่อธาตุสำคัญตามโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA) พร้อมทั้งเพียงแค่เห็นรูปทรง ก็ทราบแล้วว่า เป็นแบรนด์ (Brand) ใด

- ทันสมัย จดจำง่าย

ดูเรียบง่าย ใช้ได้นาน ไม่ดูเก่า ล้าหลัง ทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งเมื่อแรกเห็นต้องจดจำได้ทันที ไม่สร้างความสับสนให้เกิดแก่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายในการจำสลับกับแบรนด์ (Brand) อื่น 

- ขนาดไม่เป็นอุปสรรค

จะย่อเล็กลงขนาดไหนก็ยังสามารถคงดูออกว่า เป็นแบรนด์ (Brand) ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ งานบริการใด

การสร้างแบรนด์ .. ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังเหลืออีก 4 หัวข้อใหญ่ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการปั้นแบรนด์ให้ประสบผลสำเร็จ ติดตามได้ตอนต่อไปครับ ..