ออกแบบบ้าน & อาคารให้ถูก “ทิศ” ถูก “ทาง” (ตอนที่ 2)


ถูกทิศ ถูกทาง .. สร้างรากฐานบ้านให้มั่นคง 

“รูปทรงสัณฐาน” กับ “ระบบเบญจธาตุ” เมื่อทั้งสองสิ่งเป็นไปใน “ทิศทาง” เดียวกันแล้ว ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนในตำแหน่งนั้นส่งผลดีต่อผู้คนที่อยู่อาศัย พำนักอยู่ในสถานที่นั้นๆ

การจัดรูปทรงของบ้าน & อาคาร ให้สอดคล้องกับธาตุประจำทิศทางนั้นๆ มีดังนี้

- แบบบ้าน “ธาตุดิน” ที่มีลักษณะเป็น “รูปทรงสี่เหลี่ยม” เช่น ตึกแถว อาคารพาณิชย์ บ้านชั้น เดียว หรือบ้านสองชั้นทั่วๆไป รูปทรงแบบนี้เหมาะกับทิศทางที่มาส่งเสริมตัวบ้านที่เป็น ธาตุดิน ดังเช่น ทิศใต้ ซึ่งเป็นธาตุไฟ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นธาตุดิน ถือว่ารูปทรงแบบบ้านธาตุดินนี้ เหมาะกับทิศทางทั้ง 3 ทิศที่กล่าวมาข้าง ต้นนี้

- แบบบ้านที่มี ”หลังคา” เป็น “ลักษณะทรงกลม” หรือ “หลังคาโค้ง” มักไม่พบบ่อยนักที่จะใช้ในการออกแบบให้แก่หลังคาบ้านช่องทั่วไป บ่อยครั้งที่จะเห็นกับตัวอาคาร สถานที่หน่วยงานรัฐ หรือสถานประกอบการของเอกชนบางแห่ง โดยมีลักษณะเป็น “โดมทรงกลม” จัดเป็นรูปทรง ลักษณะแบบบ้านที่เป็น “ธาตุทอง” รูปทรงแบบนี้จะเหมาะกับทิศทางที่มาส่งเสริมตัวบ้านที่เป็น “ธาตุทอง” ดังเช่น ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น “ธาตุดิน” ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เป็น “ธาตุทอง” ถือว่ารูปทรงแบบบ้านนี้ เหมาะกับทิศทางทั้ง 4 ทิศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 

- แบบบ้านที่มี “หลังคาโค้ง” เป็น “ลูกคลื่น” หลายๆโค้งจัดเป็นลักษณะแบบบ้านที่เป็น “ธาตุน้ำ” รูปทรงแบบนี้จะเหมาะกับทิศทางที่มาส่งเสริมตัวบ้านที่เป็น “ธาตุน้ำ” ดังเช่น ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น “ธาตุทอง” และทิศเหนือ ที่เป็น “ธาตุน้ำ” ถือว่ารูปทรงแบบบ้าน “ธาตุน้ำ” นี้ เหมาะกับทิศทางทั้ง 3 ทิศที่กล่าวมาข้างต้นนี้

- แบบบ้าน “ทรงสูง” เป็นอาคารตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไป จัดเป็นลักษณะแบบบ้านที่เป็น “ธาตุไม้” รูปทรงแบบนี้จะเหมาะกับทิศทางที่มาส่งเสริมตัวบ้านที่เป็นธาตุไม้ ดังเช่น ทิศเหนือ ซึ่งเป็น “ธาตุน้ำ” ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น “ธาตุไม้” ถือว่ารูปทรงแบบ บ้านธาตุไม้นี้ เหมาะกับทิศทางทั้ง 3 ทิศที่กล่าวมาข้างต้นนี้

- แบบบ้านที่มี “หลังคาทรงแหลม” หรือ “ทรงสามเหลี่ยม” เช่น หลังคาแบบ “บ้านทรงไทย“ จัดเป็น ลักษณะแบบบ้านที่เป็น “ธาตุไฟ” รูปทรงแบบนี้จะเหมาะกับทิศทางที่มาส่งเสริมตัวบ้านที่เป็น “ธาตุไฟ“ ดังเช่น ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น “ธาตุไม้” และทิศใต้ ที่เป็น “ธาตุไฟ” ถือว่ารูปทรงแบบบ้านธาตุไฟนี้ เหมาะกับทิศทางทั้ง 3 ทิศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นแบบแผนในการนำธาตุประจำทิศทางมาเสริมสร้างกระแสพลังให้เกิดแก่ ลักษณะรูปทรงบ้าน และอาคาร เพื่อเป็นหลักการในการออกแบบลักษณะรูปทรงให้สอดคล้องกับ ทิศทางด้านหลังของตัวบ้านและตัวอาคาร ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่อาศัย พำนักพักพิงอยู่อย่างสงบสุข ร่มเย็น ..