เข้ายุค 9 ...ยุคเสพสุขนิยม


วิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างดาวยุคกับตำแหน่งพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สามารถสะท้อนบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูและความเสื่อมถอยล้มเหลวได้อย่างแม่นยำ ย่อมจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยหลักทฤษฎีแห่งศาสตร์ฮวงจุ้ยขั้นสูง “คัมภีร์ 9 ดาว 9 ยุค” เป็นตำหรับหลักสำคัญ

หลักคัมภีร์ 9 ดาว 9 ยุค เกิดขึ้นจากการสังเกตพร้อมเก็บบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมานานกว่าพันปี เป็นการศึกษาค้นคว้าถึงอิทธิพลของกลุ่มดาวเหนือ “北斗九星”(ปักเต้ากิวแช) ที่สะท้อนภาพปรากฏไม่เพียงแต่ความเสื่อมถอยในช่วงที่ดาวประจำยุคผ่านพ้นและความเจริญรุ่งเรืองในช่วงที่ดาวประจำยุคสถิตอยู่ในช่วงกาลเวลานั้นๆ ส่งผลให้ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งดิ่งเหวหรือโดดเด่นกว่าอีกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนโลกใบนี้ได้

ดาว 9 ยุค แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดาว มีดาวยุคต้น ดาวยุคกลาง และดาวยุคล่าง

ดาวยุคต้น ประกอบด้วย ดาวยุค 1 ดาวยุค 2 และดาวยุค 3
ดาวยุคกลาง ประกอบด้วย ดาวยุค 4 ดาวยุค 5 และดาวยุค 6
ดาวยุคล่าง ประกอบด้วย ดาวยุค 7 ดาวยุค 8 และดาวยุค 9

โดยแต่ละดาวยุคจะมีอิทธิพลต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกินระยะเวลานานถึง 20 ปี

20 ปีต่อแต่นี้ไป... ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2587 จะเปลี่ยนจากดาวยุค 8 ยุคเสพวัตถุนิยมปรับเป็นดาวยุค 9 ยุคเสพสุขนิยม กลุ่มประเทศที่จะมีอิทธิพลต่อการเป็นผู้นำความสุขให้แก่โลกใบนี้จะอยู่ทางโซนทิศใต้ เช่น กลุ่มประเทศที่อยู่ใต้ศูนย์สูตร กลุ่มประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้ กลุ่มประเทศแอฟริกาโดยเฉพาะฝั่งตะวันตก รวมทั้งกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เป็นต้น

ยุค 9 นี้...เป็นยุคแห่งธาตุไฟ สภาวะโลกร้อนจะทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติจากภัยแล้ง ไฟไหม้ป่า ภูเขาไฟระเบิด ตลอดจนภัยจากไฟสงครามทำลายล้างเผาผลาญสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ฝั่งฟากภูมิภาคตะวันตกโดยเฉพาะประเทศพญาอินทรีจะเปรียบเป็นนกปีกหักอยากต่อการยืนหยัดเป็นประเทศมหาอำนาจเข้าสู่ยุคเสื่อม ส่งผลกระทบให้ถดถอยล้มเหลวทุกๆด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการเงิน จะถูกท้าทายอำนาจและลดทอนบทบาทให้ต้องจัดระเบียบโลกใหม่ อันเป็นต้นเหตุจุดชนวนไฟสงครามให้ปะทุขึ้น ส่วนกลุ่มประเทศยุค 8 โดยเฉพาะพญามังกรจะทะยานฟ้าเป็นจ้าวเวหาควบคู่กับพญาหมีขาวจ้าวแห่งดินแดนหิมะยังคงโดดเด่นเจริญเฟื่องฟูได้อีก รวมทั้งภาคใต้และภาคอีสานของไทยจะได้รับอานิสงส์จากกระแสพลังส่งเสริมจากดาวยุค 9 ธาตุไฟนี้ด้วย

ยุค 9 นี้เป็นยุคเสพสุขนิยม ที่คำนึงถึงความโดดเด่น ชื่อเสียง ยศฐาบรรดาศักดิ์ ความปิติยินดี ความอิ่มเอิบ ความสุขใจ ความสุขสมหวัง เป็นหลักเป้าหมาย ต่างจากยุคเสพวัตถุนิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ตัวเงินเป็นหมุดหมาย การใช้ชีวิตแบบพอเพียงจะไม่เพียงพอ รวมทั้งจะเปลี่ยนวิธีการแสวงหาจากระบบทุนนิยมมาเป็นระบบเสพสุขนิยม เปลี่ยนวิธีการวัดผลทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP (Gross Domestic Product) มาเป็นการวัดผลความสุขชุมชนมวลรวม GCH (Gross Community Happiness) แทน ทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) ตลอดจนสังคมโลกเสมือนจริงจะได้รับความนิยมโดดเด่นถึงขีดสุด พร้อมทั้งยังศึกษาค้นคว้าพลังงานสะอาดที่จำเป็นต่อสภาพบรรยากาศบนโลกใบนี้

ยุคนี้...เป็นยุคแสงสว่างแห่งปัญญา มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างมากมาย เทคโนโลยีที่เคยลึกลับปกปิดซ่อนเร้นจะปรากฏเปิดเผยต่อสาธารณชนประชาคมโลก ทั้งการสื่อสาร ด้วยระบบแสงไฟเบอร์ออฟติก พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนต่างๆจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ผู้คนจะแสวงหาหนทางรอดแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตให้มีความสุขสบายมากยิ่งขึ้น แต่จะเกิดข้อขัดแย้งแตกแยกทางแนวคิดไม่ยึดถูกหรือผิดที่กฏระเบียบกำหนดไว้ ตลอดจนเกิดความเชื่อที่ผิดขั้วทางลัทธิหรือทางศาสนาแตกต่างอย่างไม่เคยมีมาก่อน

การคาดคะเนถึงปรากฏการณ์ความเจริญเฟื่องฟูหรือความเสื่อมถอยล้มเหลวของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งจากหลักคัมภีร์ 9 ดาว 9 ยุค โดยเฉพาะอิทธิพลของกระแสพลังดาวยุค 9 วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับรู้และตระหนักพร้อมเตรียมตัววางแผนรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นในภายภาคหน้าที่จะมาถึง