การไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเสด็จสู่สรวงสวรรค์ 老爺上天(เหล่าเอี๊ยเจี่ยที)


เทพเจ้าองค์ใด...เสด็จสู่สรวงสวรรค์ในวัน 老爺上天(เหล่าเอี๊ยเจี่ยที)

แต่ก่อนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเชื้อสายจีนการส่งเทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เพียงเป็นการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ขึ้นสู่สรวงสวรรค์เท่านั้น แต่ในปัจจุบันกลับมักไม่สามารถทราบถึงความเป็นไปในอดีต จึงไม่นิยมไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ตามแต่ก่อนที่เคยนิยมปฏิบัติมา แต่กลับเป็นการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าต่างๆแทน แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีผู้ที่คงรักษาขนมธรรมเนียมโบราณนี้อยู่เหมือนกัน ดังนั้นไม่ว่าจะไหว้ส่งองค์เทพเจ้าต่างๆ หรือไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ก็ตาม ถือได้ว่าเป็นการส่งองค์เทพเจ้าทุกๆพระองค์ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ได้เช่นกัน ยกเว้นแต่องค์ 地主爺(ตี่จู๋เอี๊ย) เท่านั้นที่ยังคงปกปักรักษาดูแลอยู่ภายในบ้านในช่วงที่องค์เทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์
ซึ่งฤกษ์ยามงามดีในการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) หรือองค์เทพเจ้าต่างๆ จะตรงกับวันทางจันทรคติของจีนคือ 十二月廿四日(จับหยี่หงวยยี่สี่หยิก) จะตรงกับสากลคือ วันศุกร์ที่ 9 เดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 07:00 เป็นต้นไป

เครื่องสักการะบูชาไหว้ส่งองค์เทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์ มีดังนี้
              1. กระถางธูป บรรจุผงธูป พร้อมแพรแดง 紅綢(อั่งติ๊ว) และหางนกยูงใหม่ 金花(กิมฮวย)
              2. ธูป 3 ดอก
              3. แจกันใส่ดอกไม้สด หรือพวงมาลัย
              4. กระทงใส่คอซี
                  - กระทงกระดาษ 1 ใบ
                  - กระดาษเงินกระดาษทอง大銭(ตั่วกิม) พับเป็นคอซีรูปทองร้อยเป็นวงกลม
              5. ส้ม 5 ผล
              6. ข้าวสาร 1 จาน (ตั้งไว้จนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย)  
                  ที่ยามแรกของวันศุกร์ที่ 16 กุมพาพันธ์ 2561)
              7. น้ำเปล่า 1 แก้ว
              8. แป้งข้าวเหนียวทอด (กาลอจี๊)
              9. กระดาษเขียนชื่อเทพเจ้าเตา 定福灶君 (เตี่ยฮกเจากุง) วางข้างเตา
            10. ม้ากระดาษ 紙馬(จั๋วแบ้)
 
            หมายเหตุ ข้อ 9 และข้อ 10 สำหรับการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)
 
โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพเจ้า หรือ องค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)” ที่ได้มาสถิตประจำในบ้านหลังนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพร้อมนอบน้อมถวายเครื่องสักการะ อันประกอบด้วย (กล่าวถึงเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด) อีกทั้งผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)”

ขอพระองค์ทรงรายงานแต่กรรมดีของทุกๆคนในบ้านหลังนี้ต่อองค์เทพผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ เพื่อประทานพรฝากต่อองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) มอบแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ให้หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทุกประการ ตลอดทั้งปี 2561 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ

​จากนั้นนำเครื่องเซ่นบวงสรวงที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมทั้งม้ากระดาษ 紙馬(จั๋วแบ้) และชื่อเทพเจ้าเตา定福灶君 (เตี่ยฮกเจากุง) (กรณีที่ไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ที่ได้จัดเตรียมไว้ลาต่อ “องค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)” ท่าน เพื่อนำไปบูชาไฟถวายแด่พระองค์ท่านฯ หลังจากนั้นจัดเก็บเครื่องเซ่นบรวงสรวงที่เหลือ ส่วนที่รับประทาน ได้ก็ให้นำมาบริโภคเพื่อความสิริมงคลของทุกๆในบ้าน (เหลือแต่เพียงจานข้าวสารที่ต้องตั้งไว้จวบจนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้า แห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ที่ยามแรกของวันศุกร์ที่ 16 กุมพาพันธ์ 2561) จึงจะสำเร็จเสร็จสิ้นพิธีการบวงสรวง ครบถ้วนกระบวนในปี พ.ศ.2561 นี้

ขอขอบคุณภาพประกอบ : sdzmzr.blog.163.com